Τομείς Ειδίκευσης

Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγιο – Σχέσεις Γονέων και τέκνων – Διατροφή – Επιμέλεια παιδιών – Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων – Υιοθεσία – Δικαστική συμπαράσταση

Κληρονομικό Δίκαιο
Διαθήκη – Αποδοχή/Αποποίηση κληρονομιάς -, κληρονομητήριο – καταπιστεύματα, κληροδοσίες – Αγωγές κληρονομικού δικαίου

Εμπράγματο Δίκαιο
Γειτονικό Δίκαιο – Δίκαιο Ακινήτων – Πωλήσεις και αγορές ακινήτων – Έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία – Εγγραφή/Άρση προσημείωσης Υποθήκης –
Αγωγές νομής και κυριότητας – Αγωγές Κτηματολογίου

Ενοχικό δίκαιο
Ενοχικές Συμβάσεις – Μισθώσεις – Δωρεές – Πωλήσεις – Αγωγές αποζημίωσης – Αγωγές από ενδοσυμβατική ευθύνη – Σύσταση/Τροποποίηση καταστατικού σωματείων

Ρυθμίσεις Χρηματικών Οφειλών – Προστασία Δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη Ν.3869/2010, Ρυθμίσεις Δανείων, Κόκκινα Δάνεια, Προστασία κύριας κατοικίας, Πτωχευτικός Νόμος- Ασφαλιστικά Μέτρα/Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

-Σύσταση/Λύση/Εκκαθάριση εταιρειών
-Εταιρικές Συμβάσεις
-Εμπορικές Μισθώσεις
-Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγή, συναλλαγματική τιμολόγια κλπ)
-Διαταγή πληρωμής/Ανακοπές/-Αίτηση αναστολής
-Δίκαιο καταναλωτή
-Δίκαιο Ανταγωνισμού
-Τραπεζικό Δίκαιο – Συμβάσεις Δανείων

-Ενστάσεις
-Προσφυγές
-Ανακοπές
-Αιτήσεις Αναστολής
-Ρυθμίσεις

-Σύνταξη και Υποβολή Μηνύσεων
-Παράσταση στο ακροατήριο
-Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας είτε από την πλευρά του κατηγορουμένου είτε προς υποστήριξη της κατηγορίας